Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur PNM-Holding -koncernen samlar in, hanterar och överlåter personlig information. Läs vår sekretesspolicy noggrant i början av din kundrelation med oss, innan du använder våra tjänster eller surfar på vår webbplats.

1. Registeransvarig part

I enlighet med tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning är PNM-Holding Oy (nedan kallad ”PNM”, eller ”vi”) och dess dotterbolag registeransvariga. PNM-Holding Oy ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar.

Registeransvariges kontaktinformation:
PNM-Holding Oy
Adress: Dagsverkarvägen 2, 00390 Helsingfors

2. Kontaktperson vid behandling av personuppgifter

I ärenden som berör PNM-Holding Oy:s personregister, vänligen kontakta:
E-post: dataprotection@pnm.eu
Telefon: +358 (0)20 755 8468
Adress: Dagsverkarvägen 2, 00390 Helsingfors

3. Grund för behandling av personuppgifter

Din personliga information kan samlas in på olika sätt. I regel samlar vi in och hanterar personliga data som

  • du givit oss då du stått i kontakt med oss eller då du handlat våra produkter och tjänster, beställt vårt nyhetsbrev eller tagit kontakt med oss för att begära en offert eller information av något slag
  • bildats då du besökt vår webbplats

Personliga data har indelats i två huvudsakliga kategorier: PNM:s kundinformation och leverantörsinformation.

PNM behandlar inte personuppgifter för något annat ändamål än de lagen och förordningarna tillåter, och endast i den utsträckning det är nödvändigt för oss med tanke på vår affärsverksamhet, skötsel av kundrelationer och sakliga kommersiella ändamål.

4. Personliga uppgifter som behandlas

Vi samlar in och hanterar t.ex. följande slag av personliga uppgifter:

  • grundläggande information, såsom ditt namn, befattning och din relation till det företag du representerar samt kontaktuppgifter såsom e-post, adress och telefonnummer
  • uppgifter i anknytning till vårt kundförhållande, t.ex. information om beställningar, betalningsinformation, faktureringsinformation, marknadsföringstillstånd och -förbud
  • tillfällen då du stått i kontakt med oss och brevväxling i anknytning till dessa kontakter samt information om den registrerades rättigheter
  • övrig individuell information som du givit oss med ditt samtycke.

5. Förvaringstid

Vi förvarar dina personliga uppgifter så länge vi har ett giltigt avtal och högst upp till fem (5) år efter det att avtalet gått ut.

6. Överlåtande av personliga uppgifter

Vi har rätt, i den utsträckningen lagen tillåter, att överlåta dina personliga uppgifter till andra bolag som hör till PNM Holding koncernen.

Vi kan även överlåta dina personliga uppgifter till en tredje part, igen inom ramarna för det lagen tillåter, då våra samarbetspartners hanterar personliga uppgifter på vår begäran och enligt våra anvisningar. Vi ser alltid till att dina personliga uppgifter hanteras på ett sakligt sätt: t.ex. vid sammanslagningar av bolag, affärsuppgörelse, försäljning av hela affärsverksamheten eller delar av den; då vi anser att det är nödvändigt att överlåta dina personliga uppgifter för att trygga våra rättigheter, skydd andra, motarbeta missbruk eller svara på myndigheters begäran; med ditt samtycke till parter du själv godkänt.

7. Användning och skydd av personliga uppgifter

Dina personliga uppgifter kommer att hanteras endast av PNM Holding Group och dess dotterbolag och personal hos de tredje parter som hänvisas till under punkt 6 och som har ansvar att fylla ett samarbetsavtal med oss. Administration av användarrättigheter sker mha. rollbaserad rättighetshantering, enligt vilken var arbetstagare endast får sådana rättigheter som motsvarar ifrågavarande persons arbetsuppgifter och arbetsroller.

Tillgång till all övrig personliga data är begränsad till behöriga arbetare som givits både användarnamn och lösenord samt eventuellt ännu fler identifieringsmetoder.

8. Den registrerades rättigheter

Enligt den giltiga lagstiftningen om dataskydd bildar insamlade personliga uppgifter ett personregister som registrerade personer själva har en del förordnade och i lagen stiftade rättigheter till, t.ex. rätt att granska uppgifterna (granskningsrätt), rätt att be om korrigeringar till uppgifterna samt rätt att be att uppgifterna helt och hållet tas bort eller att tillgången till informationen begränsas.

Då du vill använda dig av dessa lagliga rättigheter ska du ta kontakt med PNM:s kontaktperson för dataskydd (se punkt 2 för kontaktuppgifter till ansvarig person).

9. Kontaktuppgifter

I frågor som berör behandling av personliga uppgifter som omfattas av denna sekretesspolicy, ska du kontakta PNM:s kontaktperson för datasekretess på dataprotection@pnm.eu.